4. Verslag van de Raad van Commissarissen

 

 


4. Verslag van de raad van commissarissen


In dit jaarverslag leggen wij als Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop we invulling gaven aan de uitvoering van onze taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

Voor Enserve stond 2023 in het teken van grote veranderingen in de organisatie. Na zes jaar nam Karel Blom afscheid van Enserve. Als Raad van Commissarissen zijn wij Karel zeer erkentelijk voor alles wat hij heeft gedaan voor de organisatie. Onder zijn leiding is Enserve sterk geprofessionaliseerd en is een substantiële groei in omzet en klantenkring gerealiseerd. Ook zijn wij blij met het aantreden van Mark Hut als zijn opvolger in juli van 2023. Mark nam het stokje van Karel over en slaagde erin het personeelsbestand van Enserve verder uit te breiden met een aantal talentvolle medewerkers. Een knappe prestatie, gezien de krappe arbeidsmarkt en het gegeven dat we te maken hadden met een substantieel verloop als gevolg van een combinatie van pensionering en loopbaanontwikkeling.

Naast het aantrekken van nieuwe medewerkers is het goed om te zien dat er in 2023 een groot aantal medewerkers binnen Enserve is doorgestroomd. Hierdoor is de groei van Enserve op een effectieve manier gecombineerd met talentontwikkeling en waardering van enkele medewerkers. De voortvarendheid en de zorgvuldigheid waarmee dit tot stand is gebracht, duiden op betrokkenheid, professionaliteit en zelfbewustheid van directie en medewerkers. De RvC ziet de toekomst van Enserve dan ook met vertrouwen tegemoet.

De Raad van Commissarissen is het intern toezichthoudend orgaan bij de Stichting Enserve. Hij houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, het beleid en de algemene gang van zaken. Het beleid wordt getoetst aan wet- en regelgeving en het eigen governance- en toezichtkader. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De Raad geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken.

In 2023 kwam de Raad vijfmaal formeel bijeen. In het kader van het afscheid van Karel en de aanstelling van Mark vonden er twee gesprekken plaats tussen (een afvaardiging) van de medewerkers en een afvaardiging van de RvC.

De Raad besteedde in de formele vergaderingen met de directeur-bestuurder aandacht aan de jaarlijks terugkerende onderwerpen als voortgang van de prestaties, organisatieontwikkelingen en natuurlijk de meer financieel gedreven onderwerpen als de begroting en jaarrekening. In 2023 besteedde de Raad in het bijzonder aandacht aan achtereenvolgens:

  • Groei van de onderneming
  • Ontwikkeling van het DOMIS-pakket
  • Nieuwe bestuurder

Marktontwikkeling en formatieontwikkeling

In de Strategie 2025 van Enserve is een groeidoelstelling opgenomen, die is gebaseerd op de verwachte behoefte van corporaties aan de dienstverlening van Enserve. In 2023 is de beoogde groei van Enserve tot stand gebracht. Dit is een prestatie van formaat. Deze groei geeft een nieuwe impuls aan de organisatie en versterkt de positie van Enserve in de markt.

Ondanks dat in de formatie was geanticipeerd op een uitbreiding van het aantal medewerkers, moest Enserve alle zeilen bijzetten om voldoende en de juiste mensen te werven. De inspanningen hebben geloond; aan het eind van het jaar waren alle vacante posities ingevuld.

Risicomanagement

Binnen Enserve worden de belangrijkste bedrijfsrisico’s structureel gemanaged. Dit is vastgelegd in een Document Risicomanagement dat regelmatig wordt geüpdatet. Het document Risicomanagement is ten opzichte van 2022 geactualiseerd:

  • De acties naar aanleiding van de accountantscontrole over het jaar 2022 zijn verwerkt.

Uitvoering en bijsturen strategie

De vigerende strategie, Strategie 2025, is met de gerealiseerde omzet en marktgroei grotendeels volbracht. Een tweede belangrijke ontwikkeling is het stopzetten van het landelijke project om te komen tot een landelijk platform voor woonruimteverdeling. Indien dit project doorgang had gevonden had dit grote consequentie gehad voor Enserve. Dit project was een grote onzekerheid (kans/bedreiging) bij het opstellen van Strategie 2025. Die onzekerheid is nu komen te vervallen.

Het ligt daarmee in de lijn der verwachting dat in 2024 een nieuwe strategie voor Enserve wordt ontwikkeld. Hierin worden vanzelfsprekend ook de ideeën en ambities van de nieuwe bestuurder opgenomen. De Raad van Commissarissen zal hierin participeren als adviseur en als toezichthouder.

De Raad van Commissarissen nam in 2023 onderstaande besluiten:

  • De RvC benoemt per 1 januari 2023 Leo Hendriks als voorzitter van de RvC voor de nog geldende termijn.
  • De RvC stelt de jaarrekening 2022 en het accountantsverslag vast en verleent hiermee tevens decharge over 2022 aan de bestuurder.
  • De RvC benoemt per 1 juli 2023 Mark Hut als directeur-bestuurder van Enserve.
  • De RvC verleent goedkeuring voor begroting en jaarplan 2024.

Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen:

Naam Functie Werkzaam als Honorering Aftredend
Leo Hendriks Lid Senior Adviseur bij Lysias Advies € 6.240,- 15 mei 2024
Herkiesbaar
Mario Penzen Lid Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing Rijkswaterstaat € 4.160,- 15 mei 2024
Herkiesbaar
Jantine Clasie Lid Directeur Monumentenwacht Gelderland € 4.160,- 1 jan. 2027
Herkiesbaar

Tabel 1: Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen

De RvC heeft mevrouw Jantine Clasie bereid gevonden per 1 januari 2023 als lid van de RvC tot Enserve toe te treden. Tijdens de RvC-vergadering van 26 januari 2023 is de heer Leo Hendriks door de RvC tot voorzitter benoemd van de RvC van Enserve.