4. Verslag van de Raad van Commissarissen

 

 


4. Verslag van de raad van commissarissen


In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop hij invulling gaf aan de uitvoering van de taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

Voor Enserve stond 2022 in het teken van het loskomen van de coronaperiode en het inzetten op groei. De strategische keuze om het werkgebied van Enserve te vergroten is een spannende geweest voor de organisatie en medewerkers. Op dit moment (februari 2023) durven we te zeggen dat Enserve de eerste stap van de uitvoering van de strategie zeer succesvol heeft gezet. Een substantiële uitbreiding van het aantal corporaties in de vorm van langjarige contracten is tot stand gebracht. Daaraan gekoppeld is in 2022 het personeelsbestand van Enserve, ondanks de krappe arbeidsmarkt, uitgebreid met een aantal talentvolle medewerkers.

De Raad van Commissarissen maakt in de eerste plaats de directeur-bestuurder Karel Blom, en daarbij de medewerkers van Enserve een groot en welgemeend compliment. De stappen die gezet zijn, hebben grote betekenis voor de ontwikkeling en continuïteit van Enserve. De voortvarendheid en de zorgvuldigheid waarmee een en ander tot stand is gebracht duiden op betrokkenheid, professionaliteit en zelfbewustheid van directie en medewerkers. De RvC ziet de toekomst van Enserve dan ook met vertrouwen tegemoet.

De Raad van Commissarissen is het intern toezichthoudend orgaan bij de Stichting Enserve. Hij houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, het beleid en de algemene gang van zaken. Het beleid wordt getoetst aan wet- en regelgeving en het eigen governance- en toezicht kader. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De Raad geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken.

In 2022 kwam de Raad vijfmaal formeel bijeen. In dit jaar heeft één gesprek plaatsgehad met een afvaardiging van de medewerkers.

De Raad besteedde in de formele vergaderingen met de directeur-bestuurder aandacht aan de jaarlijks terugkerende onderwerpen als voortgang van de prestaties, organisatieontwikkelingen en natuurlijk de meer financieel gedreven onderwerpen als de begroting en jaarrekening.Dit jaar heeft de Raad in het bijzonder aandacht besteed aan achtereenvolgens:

 • Marktontwikkeling en formatie-ontwikkeling
 • Risicomanagement
 • Uitvoering en bijsturen Strategie 2025

Marktontwikkeling en formatieontwikkeling

In de Strategie 2025 van Enserve is een groeidoelstelling opgenomen gebaseerd op de verwachte behoefte van corporaties aan de dienstverlening van Enserve. In het voorjaar van 2022 is Enserve geconfronteerd met een sterk verhoogde dynamiek in de markt in combinatie met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. De uitdaging om zowel voor groei als voor natuurlijk verloop voldoende nieuwe medewerkers aan te nemen wordt ook voor Enserve steeds groter.

De directeur heeft een beleidswijziging voorgesteld die kortgezegd inhield om eerst te zorgen voor voldoende personeel en daarna pas nieuwe verplichtingen aangaan. De RvC heeft ingestemd met dit voorstel en het risico dat dit de eerste jaren tot hogere kosten kan leiden zonder dat daar in dezelfde mate hogere opbrengsten tegen over staan.

Risicomanagement

Binnen Enserve worden de belangrijkste bedrijfsrisico’s structureel gemanaged. Dit is vastgelegd in een Document Risicomanagement dat regelmatig wordt ge-updatet. Het document Risicomanagement is ten opzichte van 2021 geactualiseerd:

 • Verantwoordelijkheden Manager Organisatie ingevoegd.
 • De relatie naar strategiecyclus en jaarplan is aangegeven.
 • Risico ten aanzien van continuïteit en kwaliteit van dienstverlening is samengevoegd.
 • De acties naar aanleiding van de accountantscontrole over het jaar 2021 zijn verwerkt.

Uitvoering en bijsturen strategie

Enserve is goed op weg om de Strategie 2025 te realiseren. Dit blijkt in de eerste plaats uit de gerealiseerde groei en de stabiele klanttevredenheid. Tevens zijn er successen zichtbaar in het procesmanagement en de ontwikkeling van DOMIS 2.0. In 2023 zal er meer aandacht zijn voor informatievoorziening, kennisdelen, samenwerking en het ontwikkelen van een meer proactieve en innovatieve cultuur.

Intussen blijft het van belang de verschillende beleidsplannen van het Rijk en de komende wijzigingen in wetgeving nauwgezet te volgen.

De Raad van Commissarissen nam in 2022 onderstaande besluiten:

 • De RvC stelt de jaarrekening 2021 en het accountantsverslag vast en verleent hiermee tevens decharge over 2021 aan de bestuurder.
 • De RvC stemt in met het directiebesluit de formatie te vergroten boven de begroting, en daarmee aan de effecten die dit besluit heeft op de ontwikkeling van de kosten en rendement. De wijze waarop wordt gerapporteerd wordt nader besproken.
 • De RvC gaat akkoord met de benoeming van Karel Blom als lid van de Raad van Toezicht bij Wonderwijs.
 • De RvC stemt in met het directievoorstel tot wijziging in de procuratiebevoegdheden: de Manager Organisatie krijgt per 1 oktober 2022 een beperkte volmacht van €25.000.
 • De RvC verleent goedkeuring voor begroting en jaarplan 2023.
 • De RvC benoemt Jantine Clasie per 1 januari 2023 als lid van de RvC Enserve.

Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen:

Naam Functie Werkzaam als Honorering Aftredend
Imke Mokveld Voorzitter Manager Vastgoed Volkshuisvesting € 6.060,- 1 januari 2023
Niet herkiesbaar
Mario Penzen Lid Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing Rijkswaterstaat € 4.040,- 15 mei 2024
Herkiesbaar
Leo Hendriks Lid Bestuurder Waterbedrijf Drenthe tot 31-8-2022
Zelfstandig Adviseur vanaf 1-9-2022
€ 4.040,- 15 mei 2024
Herkiesbaar

Tabel 1: Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen

Mevrouw Imke Mokveld gaf in het najaar van 2022 te kennen niet te willen worden herkozen. De RvC heeft mevrouw Jantine Clasie bereid gevonden per 1 januari 2023 als lid van de RvC tot Enserve toe te treden. Tijdens de RvC-vergadering van 26 januari 2023 is de heer Leo Hendriks door de RvC tot voorzitter benoemd van de RvC van Enserve.