4. Verslag van de Raad van Commissarissen

 

 


4. Verslag van de raad van commissarissen


In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop hij invulling gaf aan de uitvoering van de taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

We blikken terug op het jubileum van Enserve waarbij we het 20-jarig bestaan vierden. Op passende wijze bracht Enserve, samen met haar klanten en andere stakeholders, een prachtig boek uit. Hierin wordt teruggekeken op de behaalde resultaten en bovenal wordt kennis en verkregen inzicht gedeeld. Naar ons oordeel is Enserve inmiddels uitgegroeid tot een stabiele en financieel gezonde organisatie met maatschappelijke waarde.

In 2021 kende Enserve ook tegenslagen doordat de organisatie intern werd geraakt door de aanhoudende coronapandemie. De organisatie en haar medewerkers heeft daarin een hoge mate van zelfredzaamheid en flexibiliteit getoond.

De Raad is het intern toezichthoudend orgaan bij de Stichting Enserve. Hij houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, het beleid en de algemene gang van zaken. Het beleid wordt getoetst aan wet- en regelgeving en het eigen governance- en toezicht kader. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De Raad geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken.

In 2021 kwam de Raad vijfmaal formeel bijeen. Als gevolg van de coronamaatregelen vond dit jaar slechts één gesprek plaats met een afvaardiging van de medewerkers. Onder normale omstandigheden spreken de Raad en de medewerkers afvaardiging driemaal per jaar.

De Raad besteedde in de formele vergaderingen met de directeur-bestuurder aandacht aan de jaarlijks terugkerende onderwerpen als voortgang van de prestaties, organisatieontwikkelingen en natuurlijk de meer financieel gedreven onderwerpen als de begroting en jaarrekening.Dit jaar heeft de Raad in het bijzonder aandacht besteed aan achtereenvolgens:

  • Impact van de aanhoudende coronamaatregelen op Enserve;
  • Strategie 2025;
  • Beheersen van een cyberincident.

Aanhoudende coronamaatregelen

De organisatie heeft aangetoond in ruime mate over veerkracht te beschikken. De operationele processen werden naar tevredenheid voortgezet. Het benodigde financiële rendement is wederom behaald zodat financiële stabiliteit gegarandeerd is voor de nabije toekomst. Daarnaast is Enserve erin geslaagd om de blik op de toekomst te verruimen, welke is vastgelegd in de Strategie Enserve 2025.

Strategie 2025

De laatste strategie van Enserve dateert uit 2013 en is op onderdelen herijkt in 2019. In haar nieuwe strategie kiest Enserve voor een ontwikkelgerichte strategie die passend is bij de omvang van de organisatie. Dat betekent dat de richting is bepaald en gaandeweg, afhankelijk van marktontwikkelingen, verdere invulling aan de strategie wordt gegeven. De Raad ziet hierin een laag risicoprofiel omdat de organisatie voorziet in een ruim en zeer relevant netwerk in combinatie met een laag dynamische markt. De komende jaren zal de Raad vooral toezien op een transparante en adequate aanpak van het monitoren en anticiperen op deze ontwikkelingen en het doorlopend actualiseren van het strategisch plan. Het strategisch plan 2025, bijhorende meerjaren activiteitenplan en begroting zijn vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad.

Beheersen cyberincident

Enserve gaat zeer zorgvuldig om met data en zeker privacygevoelige data. Hiervoor heeft zij diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit jaar kreeg Enserve toch te maken met een cyberincident. Door passende veiligheidsmaatregelen en een professionele en adequate aanpak na vaststellen van het incident zijn verdere gevolgen voorkomen. Daarbij is Enserve transparant geweest over het incident richting betrokken partijen. Dit voorval is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en had verder geen gevolgen voor de bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen nam in 2021 onderstaande besluiten:

  • De Raad geeft goedkeuring aan de begroting 2021 Enserve BV en Stichting Enserve;
  • De Raad gaat akkoord met het voorstel van 16 juli om het aanmaken en betalen te scheiden in de betalingsprocedure;
  • De Raad geeft goedkeuring aan de Strategie Enserve 2025;
  • De Raad gaat akkoord met een investering voor het ontwikkelen van een nieuw systeem voor managementinformatie;
  • De Raad stelt de begroting 2022 vast.

Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen:

Naam Functie Werkzaam als Honorering Aftredend
Imke Mokveld Voorzitter Manager Vastgoed Volkshuisvesting € 5.880,- 1 januari 2023
Herkiesbaar
Mario Penzen Lid Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing Rijkswaterstaat € 3.920,- 15 mei 2024
Herkiesbaar
Leo Hendriks Lid Bestuurder Waterbedrijf Drenthe € 3.920,- 15 mei 2024
Herkiesbaar

Tabel 1: Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen