3. Marktontwikkelingen

 

 


3. Marktontwikkelingen


Binnen de volkshuisvestelijke sector zijn er volop ontwikkelingen op gemeentelijk, landelijk en provinciaal niveau waarover onze adviseur Woningmarkt al op een eerder moment zijn visie toelichtte.

Zo kondigt het nieuwe kabinetsakkoord een aantal veranderingen aan. Een directe koppeling tussen de voorgenomen veranderingen met de vraagstukken rond de woonruimteverdeling – bij uitstek het werkterrein van Enserve – lijkt niet direct aanwezig. De belangrijkste voornemens zijn:

  • 1. Versnellen van de nieuwbouwproductie tot 100.000 per jaar;
  • 2. Afschaffing van de verhuurdersheffing;
  • 3. Speciale aandacht voor de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens;

Hoewel deze maatregelen vooral op nieuwbouw betrekking hebben en op de mogelijkheid deze te realiseren, bijvoorbeeld door afschaffing van de verhuurdersheffing, is de betekenis daarvan voor de woonruimteverdeling niet te onderschatten. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is dat verdeling de schaarste niet oplost. Sterker nog, als er geen sprake is van schaarste dan hoeft er geen verdeling plaats te vinden omdat er voor iedereen een woning is. Maar omdat er wel sprake is van schaarste is er ook sprake van een verdelingsvraagstuk.

Direct van belang voor Enserve en de corporaties waarvoor wij werken is de wijziging van de Huisvestingswet 2021. Twee zaken vallen daarbij op:

  • 1. Een (lichte) verhoging van het percentage woningen dat een gemeente binnen haar gemeentegrenzen    met voorrang aan de woningzoekenden met lokale binding mag verhuren;
  • 2. De grotere rol voor de provincie bij het toezicht op de huisvestingsverordening van gemeenten.

Wat voor al deze ontwikkelingen geldt, is dat zij in 2022 nog niet daadwerkelijk van betekenis kunnen zijn. Maatregelen worden het komende jaar uitgewerkt, waardoor het effect op de woningmarkt niet eerder dan in 2023 enigszins zichtbaar wordt. Dat betekent dat er voorlopig nog schaarste is op de woningmarkt. Een schaarste die verder toeneemt, waarbij kwetsbare groepen op deze markt verder in het nauw kunnen raken en het nog moeilijker wordt om als starter aan een woning te komen.

De vraag hoe we de schaarse woningen zo goed mogelijk verdelen en benutten blijft centraal staan. Daarom is blijvende aandacht voor doorstroming essentieel. Hierbij is samenwerken in de woonruimteverdeling van groot belang en daarin zien we mooie ontwikkelingen, zoals in Twente en Groningen. In Noordwest Overijssel en in Noordoost Brabant wordt gesproken over uitbreiding van reeds bestaande samenwerking.

Enserve volgt deze ontwikkelingen met grote belangstelling en wordt ook door partijen bevraagd op haar expertise daarin. Samenwerking is een belangrijk middel om een goede en transparante woonruimteverdeling te realiseren en uiteindelijk is dat waar woningzoekenden baat bij hebben.