5. Verslag van de Raad van Commissarissen

 

 


5. Verslag van de raad van commissarissen


Elk jaar legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop zij het intern toezicht vormgeeft. Zo ook voor het verslagjaar 2019. Een jaar waarin de positie van Enserve op het gebied van naamsbekendheid, trainingen, begeleiding en advies, ontwikkeling en ondersteuning implementaties woonruimteverdeling, urgentiedienstverlening en managementinformatie verder is gegroeid en versterkt. Door de groeispurt die Enserve realiseerde met het binnenhalen van enkele grote nieuwe opdrachtgevers worden onze strategische doelstellingen eerder behaald dan was gepland. Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn.

De Raad van Commissarissen is het intern toezichthoudend orgaan bij de Stichting Enserve. Zij houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, het beleid en de algemene gang van zaken binnen Enserve. De Raad toetst het beleid van de bestuurder aan wet- en regelgeving en aan haar eigen governance- en toezichtskader. Zij adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De Raad geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken.

In 2019 kwam de Raad van Commissarissen vijf maal bijeen. Zij besteedde in deze vergaderingen aandacht aan de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de jaarrekening, de begroting en de periodieke verslagen. Daarnaast besteedde de Raad veel aandacht aan de ontwikkeling van de urgentiedienstverlening, marketing en acquisitie en de organisatieontwikkeling van Enserve als geheel.

In oktober 2019 heeft de Raad van Commissarissen een gezamenlijk overleg gehouden met de OR van Enserve. In dit constructieve overleg is met name gesproken over de organisatieontwikkeling rondom de nieuw verworven opdrachten. Ook in het verslagjaar nodigde de Raad na afloop van haar vergaderingen vakspecialisten uit om haar bij te praten over de stand van zaken en specifieke ontwikkelingen op het vakgebied. Deze ‘ontmoetingen’ worden zeer gewaardeerd.

De groei in nieuwe opdrachtgevers past goed in de strategie van Enserve. Tegelijkertijd betekent dit dat de organisatie mee ontwikkelt, onder andere met de komst van nieuwe medewerkers. De dynamiek die hiermee samenhangt, versterkt het innovatief vermogen, de kennis en ervaringen en draagt mede zorg voor de continuïteit van de dienstverlening. De Raad ziet het jaar 2020 dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Vanwege het aanvaarden van een andere toezichtfunctie bij een woningcorporatie heeft Jan Lenssen aangegeven zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen te willen beëindigen. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling is een combinatie met de werkzaamheden voor Enserve niet mogelijk. De exacte datum van zijn aftreden wordt nog bepaald. Per 1 november 2020 treedt ook de voorzitter, Aad Pereboom, na twee termijnen reglementair af. Daarom heeft de Raad van Commissarissen besloten tot het openstellen van twee vacatures voor leden van de Raad. Hierbij laat zij zich begeleiden door een extern bureau. Imke Mokveld zal na het aftreden van Aad Pereboom de voorzittershamer van hem overnemen.De Raad van Commissarissen nam in 2019 onderstaande besluiten:

  • Besluit goedkeuring te verlenen aan de jaarverslagen 2018 van de Stichting en de BV.
  • Besluit decharge te verlenen aan Karel Blom voor de jaarrekening 2018.
  • Besluit akkoord te gaan met aangepaste kaders voor het financieel beleid.
  • Besluit tot vaststelling van de functieprofielen voor de vacatures lid RvC.
  • Besluit tot aanpassing beloning van de RvC volgens staffelmethodiek klasse A van de corporatiesector.
  • Principebesluit tot vaststellen van de begrotingen 2020 voor de Stichting en de BV.


Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen:

Naam Functie Werkzaam als Honorering Aftredend
Dhr. A.P. Pereboom Voorzitter Directeur FD&ICT Mbo Rijnland € 5.460,- 1 november 2020
Niet herkiesbaar
Dhr. J. Lenssen Lid Alg. Directeur OmgevingsdienstBrabant Noord (ODBN) € 3.640,- 1 december 2021
Herkiesbaar
Mw. I. Mokveld Lid Manager Wonen Woningcorporatie Mitros € 3.640,- 1 januari 2023
Herkiesbaar

Tabel 1: Rooster van aftreden en honorering Raad van Commissarissen