4. Organisatie en Personeel

 

 


4. Organisatie en personeel


Enserve is een unieke organisatie in het werkveld van de woonruimteverdeling: onafhankelijk van corporaties, leveranciers of andere belanghebbenden. Enserve is een stichting en heeft dus geen winstdoelstelling. Onder de Stichting Enserve zit een BV: slagvaardig en ondernemend. Ooit opgericht door corporaties, maar inmiddels al jaren met een onafhankelijk bestuur en toezicht. Met een volkshuisvestelijk hart.

In Stichting Enserve hebben wij onze continuïteit geborgd. Daarnaast verrichten wij vanuit de stichting op non-profit basis activiteiten in het belang van de woningzoekende, zoals het uitvoeren van de urgentiedienstverlening.

In de BV verrichten wij werkzaamheden op het gebied van advisering, selectie, implementatie en exploitatie van woonruimteverdeelsystemen en het verzorgen van managementinformatie over woonruimteverdeling. Uiteraard met een rendement, echter nooit meer dan nodig is voor continuïteit en innovatie.

Figuur 1: Schematische weergave relatie Stichting Enserve en Enserve BV


Personeel

Enserve had aan het eind van het verslagjaar 19 medewerkers in dienst met een totale omvang van 15 fte. De medewerkers zijn verdeeld over de werkgebieden van ICT, administratie, woonruimteverdeling, urgentiedienstverlening, relatiemanagement, communicatie en advies. Aan het hoofd staat een directeur-bestuurder. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op Enserve.

Enserve BV heeft geen eigen personeel in dienst. Er is gekozen voor een constructie waarbij het personeel van de stichting wordt ingeleend door Enserve BV. Op basis van de hoeveelheid gewerkte uren brengt Stichting Enserve deze kosten bij Enserve BV in rekening.

Figuur 2: Personeel Enserve

Door de groei van onze opdrachtenportefeuille is het personeelsbestand in 2019 met 3 medewerkers (2,56 fte) uitgebreid. In het verslagjaar bedroeg het ziekteverzuim 1,4%.

Onze dienstverlening richt zich op alle aspecten van de woonruimteverdeling binnen de sociale huurwoningmarkt. Daarbinnen vormen zowel de urgentiedienstverlening als de dienstverlening ten behoeve van management- en sturingsinformatie een aparte tak. Voor al onze werkzaamheden geldt dat wij een adviserende rol hebben en de functie van helpdesk vervullen voor corporatiemedewerkers en/of woningzoekenden. Op veel van onze werkgebieden bieden wij trainingen aan.

Enserve is een kennisorganisatie. Wij stimuleren daarom onze medewerkers om hun vakkennis op peil te houden, dan wel te vergroten. Dit vinden wij belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling én voor onze ontwikkeling als organisatie. Ook in 2019 volgden onze medewerkers trainingen, cursussen of bezochten congressen over uiteenlopende onderwerpen, zoals de privacywetgeving, marketing en communicatie, volkshuisvesting, financiën, woonruimteverdeling en organisatieontwikkeling.