1. Inleiding

 

 


1. Inleiding

De Urgentiecommissie Woonruimteverdeling beoordeelt urgentieaanvragen van woningzoekenden die met spoed een (andere) woning zoeken. Dit doet zij onder andere voor de samenwerkende corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. De urgentiecommissie wordt ondersteund door het secretariaat van Enserve, specialist in woonruimteverdeling.

In het jaar 2016 is het aantal urgentieaanvragen in de regio Arnhem-Nijmegen gedaald ten opzichte van afgelopen jaren. Dit ligt mogelijk aan het feit dat bepaalde groepen woningzoekenden die eerst urgentie aan konden vragen, sinds de invoering van de nieuwe Woningwet op andere wijze aan woonruimte worden geholpen. Denk daarbij aan personen die omwille van mantelzorg willen verhuizen en personen komende vanuit een opvangvoorziening vanwege relationele problemen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 6.

Het aantal toekenningen is procentueel gezien licht gedaald. Hiervoor is niet direct een oorzaak aan te wijzen. Voor het overige laten de cijfers een redelijk stabiel beeld zien vergeleken met voorgaande jaren.

In de samenstelling van de leden van de urgentiecommissie is het afgelopen jaar niets veranderd. Bij de voorzitters was dit wel het geval. In het laatste kwartaal van 2016 gaf voorzitter Ineke van Dalen aan met haar werkzaamheden voor de commissie te stoppen in verband met een nieuwe functie binnen de organisatie waarvoor zij werkzaam is. Dit viel niet meer te combineren met het voorzitterschap. Een plaatsvervangend voorzitter heeft vervolgens een deel van haar taken overgenomen en inmiddels is er een nieuwe voorzitter gevonden. Deze is in 2016 nog niet actief en zal, na een inwerkperiode als lid, vanaf medio 2017 als voorzitter werkzaam zijn.

Begin 2016 zijn de nieuwe – identieke - huisvestingsverordeningen ingegaan binnen de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, waarbij de gemeente Arnhem fungeert als contactgemeente voor alle gemeenten binnen de regio. De urgentiecommissie werkt nu onder mandaat van de gemeente. De gemeente Arnhem geeft ook de bezwaarprocedure vorm, waarbij zij als gemeente verantwoordelijk is voor de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van de urgentiecommissie vanuit de gehele regio Arnhem-Nijmegen. Voorheen was er sprake van een beroepsprocedure met een regionale beroepscommissie. Deze commissie is met ingang van 1 januari 2016 opgeheven. Er is vanuit het secretariaat en de voorzitters frequent contact geweest met de gemeente Arnhem, waarbij veel aandacht is besteed aan een goede overdracht en het bekend raken met de materie.

Petra Verschoor
coördinerend voorzitter urgentiecommissie